Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

van Hildener Landmetzgerei GmbH, Westring 21, 40721 Hilden, telefoonnummer 0049 (0) 2103 307 496, ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht Düsseldorf onder HRB 44986, gezamenlijk vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders David De Camp, USt-identificatie-nr. DE 170770589 (hierna "de anbieder" genoemd)

§ 1. Geldigheid, definities

(1) Voor overeenkomsten die via de website www.beilerei.com (hierna “de webshop” genoemd) worden gesloten tussen de Hildener Landmetzgerei GmbH (hierna “de aanbieder” genoemd) en de klant (hierna “de klant” genoemd), gelden uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden in de versie zoals deze ten tijde van de bestelling geldig is. Hiervan afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de aanbieder schriftelijk uitdrukkelijk ermee akkoord gaat.

(2) In deze algemene voorwaarden wordt onder “consument” verstaan: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder “ondernemer” wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder “De klant” wordt zowel de consument als ook de ondernemer verstaan. Voor de ondernemer is in de paragrafen 2 tot en met 11 op een aantal punten een afwijkende regeling opgenomen. Voorts gelden voor de ondernemer een aantal aanvullende paragrafen (paragrafen 12 tot en met 14).

§ 2 Sluiten van de overeenkomst

(1) Het aanbod

Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden (vlees)producten (hierna te noemen “de Producten”),  De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de aanbieder gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de producten.

Gezien de aard van de aangeboden producten kunnen te verwaarlozen verschillen in kleur, vorm enz. optreden. Dergelijke te verwaarlozen verschillen evenals kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

(2) Technische stappen die leiden tot het sluiten van een overeenkomst:

 • De klant kan uit het assortiment van de aanbieder producten uitkiezen,  en deze via de button "boodschappenmandje" in een zogeheten boodschappenmandje verzamelen.

 • Via de button "naar de kassa" kan de klant het bestelproces verder afwikkelen.

 • In de rubriek "je adres" moeten de adres- en contactgegevens worden ingevuld.

 • De wijze van betalen en de logistieke dienstverlener kan door de klant worden gekozen in de rubriek "Betalen & bezorgen".

 • In de rubriek "Controleren en bestellen" kan de klant de ingevoerde gegevens nalopen en deze evt. wijzigen. Via de knop "Bestellen met betalingsverplichting" aanvaardt de klant het aanbod van de aanbieder en geeft de klant bindend opdracht tot levering van de producten die zich in het boodschappenmandje bevinden. Vóór de verzending van de bestelling kan de klant de gegevens nog te allen tijde wijzigen en bekijken. De aanvaarding van het aanbod tot levering kan echter alleen worden ingediend en verzonden, als de klant eerst de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd door te klikken op de button "Accepteren algemene voorwaarden". Door acceptatie van deze algemene voorwaarden zijn deze voorwaarden van toepassing op de overeenkomst, die tussen de klant en de aanbieder tot stand komt.

(3 )Technische mogelijkheden ter correctie van ingevoerde gegevens

De klant heeft de beschikking over de volgende technische middelen om fouten bij het invoeren van gegevens te onderkennen en te corrigeren alvorens de overeenkomst wordt bevestigd: via de knop 'boodschappenmandje' kan de klant een product uit het mandje verwijderen, en het aantal bestelde eenheden verhogen of verlagen. Los van de aangeboden correctiefunctionaliteit op de pagina met het besteloverzicht, kan de klant voor het versturen van de bestelling via de "terug"-knop van zijn internetbrowser de ingevoerde gegevens te allen tijde wijzigen of inzien. De gewenste correcties kunnen met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties in de betreffende invoervelden worden aangebracht.

De aanbieder treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Voorts zal de aanbieder  passende veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de elektronische betaalmogelijkheden in acht nemen.

 

(4) Het totstand komen van de overeenkomst en de informatievoorziening

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling (die aan de in de webshop voor een bestelling gestelde eisen voldoet) van de klant de aanbieder heeft bereikt.

De aanbieder zal de verzonden bestelgegevens onverwijld controleren en de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod (hierna “opdrachtbevestiging” genoemd) langs elektronische weg bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

De aanbieder kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De aanbieder zal uiterlijk bij levering van het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de aanbieder waar de klant met klachten terecht kan;

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling en aflevering;

 • indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

(5) De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands.

§ 3 Bezorging, beschikbaarheid van de producten(1) De aanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

(2) De klant kan op de webpagina van het betreffende product (hierna “de productpagina” genoemd”) zien, of dit product op voorraad is. Als op de betreffende productpagina is aangegeven, dat het product tot na afloop van de opgegeven levertijd niet leverbaar is, dan wordt het product op dat moment niet aangeboden en kan op dat moment geen bestelling worden geplaatst.  

(3) Tenzij anders is aangegeven op de  productpagina, geschiedt het bezorgen van de bestelde producten per postgericht aan het adres, dat de aanbieder heeft opgegeven. Dit adres is gelijk aan het factuuradres, tenzij de klant een afwijkend bezorgadres heeft opgegeven. Uitsluitend indien de klant een consument is, draagt de aanbieder  het bezorgrisico.

(4) De door de aanbieder geboden mogelijkheden voor bezorging kunnen worden bekeken in de rubriek "Bezorging en betaling". In het bestelproces zal de aanbieder tonen, welke mogelijkheden voor bezorging de klant in het betreffende geval concreet ter beschikking staan, zodat de klant daaruit kan kiezen. In het kader van de opdrachtbevestiging zal de aanbieder de door de klant bij de bestelling gekozen wijze van bezorging bevestigen  alsmede de hiervoor geldende levertijd. Dit maakt deel uit van de voorwaarden van de overeenkomst die met de klant wordt gesloten.

(5) De levertijden die door de aanbieder worden aangegeven, zijn te rekenen vanaf het tijdstip van de opdrachtbevestiging door de aanbieder. Indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling  is overeengekomen gaat de levertijd voorts eerst in nadat de klant de aanschafprijs (gedeeltelijk) heeft betaald.

De klant kan de toepasselijke levertijden en bezorgmogelijkheden op de betreffende productpagina en gedurende het bestelproces inzien.

(6) Tenzij anders vermeld in de desbetreffende artikelbeschrijvingen, gelden de volgende beperkingen bij bezorging: de aanbieder levert enkel aan klanten van wie de gewoonlijke verblijfplaats (factuuradres) in Nederland  ligt en die een leveringsadres in Nederland kunnen opgeven. Levering naar de overzeese gebieden is niet mogelijk.

(7) De aanbieder zal de klant vooraf per email in kennis stellen van levering aan het door de klant opgegeven bezorgadres. De klant is verplicht passende voorzieningen te treffen zodat de waren binnen de overeengekomen levertijd op het opgegeven bezorgadres in ontvangst genomen kunnen worden.

§ 4. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde waren blijven eigendom van de aanbieder tot de aankoopsom volledig is voldaan.

§ 5 Prijs en bezorgkosten

(1) Alle prijzen die op de productpagina's bij aanbiedingen van de aanbieder zijn aangegeven, zijn inclusief de daarbij wettelijk verschuldigde omzetbelasting. De aanbieder specificeert de van toepassing zijnde omzetbelasting.

(2) De desbetreffende bezorgkosten worden de klant in het bestelformulier getoond en moeten door de klant worden gedragen, tenzij de klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht.

(3) De klant dient in geval van een herroeping de kosten van retourzending te dragen op basis van onderstaande regeling (vgl. § 10).

 

§ 6 (Wijze van) betaling

(1) Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

(2) Bij de verkoop van producten aan de klant mag de klant in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

(3) Tenzij de aanbieder in een concreet geval afwijkende wijzen van betaling aanbiedt, kan de klant betalen op de volgende manieren:

 • Betaling via een bankoverschrijving (al dan niet via vooruitbetaling),

 • Betaling per creditcard via de dienstverleners Visa en Mastercard,

 • Betaling via de betalingsdienstverlener PayPal.

(4) De kosten van de aangeboden wijzen van betaling zijn zichtbaar in de rubriek "Verzendkosten". De klant krijgt de feitelijke kosten te zien gedurende het bestelproces (vgl. § 2).

(5) Mocht de klant de betaling verrichten via de dienstverleners Visa, Mastercard en PayPal, dan kan de klant in afwijking van bovenstaande eerste zin de betaling reeds (gedeeltelijk) verrichten bij opgave van zijn bestelling, dus voordat de overeenkomst is gesloten. Aanbieder zal de betaalde bedragen echter pas van deze dienstverleners accepteren, als een overeenkomst tot aankoop tot stand komt.

(6) Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de aanbieder is gewezen op de te late betaling en de aanbieder de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de aanbieder gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De aanbieder kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

§ 7 Waarborg tegen aanmerkelijke tekortkomingen, garantie

(1) De aanbieder staat er voor in, dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

(2) Een door de aanbieder verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de aanbieder kan doen gelden indien de aanbieder is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

(3) Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de aanbieder waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

§ 8 Aanwezigheid van het herroepingsrecht

(1) Als de klant consument is heeft hij recht gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. Indien de aanbieder in een concreet geval resp. op een webpagina of in een aanbieding niet voorziet in een herroepingsinstructie, geldt onderstaande § 10 (herroepingsinstructie voor consumenten). De aanbieder geeft informatie over het herroepingsrecht in § 10 lid (1) in overeenstemming met het model vastgelegd in de wet. In § 10 lid (2) vindt men een model-herroepingsformulier. Uitzonderingen op het herroepingsrecht worden vermeld in § 10 lid (3).

(2) Overeenkomsten op afstand zijn overeenkomsten, waarbij de aanbieder of een in zijn naam of opdracht handelende persoon en de consument voor het onderhandelen over en het afsluiten van de overeenkomst uitsluitend telecommunicatiemiddelen gebruiken, waarbij het sluiten van de overeenkomst niet geschiedt in het kader van een systeem dat speciaal dient voor verkoop of dienstverlening op afstand.

§ 9 Herroepingsinstructie voor consumenten

(1) Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen deze overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn voor herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een vooraf door u benoemde derde de waren heeft ontvangen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u aan ons (Hildener Landmetzgerei GmbH, Westring 21, 40721 Hilden, telefoonnummer: 0049 (0) 2103 307 496, faxnummer: 0049 (0) 2103 307 5496, e-mailadres: metzgermeister@beilerei.com) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (b.v. een per post verzonden brief, een telefax of een e-mail) uw beslissing kenbaar maken om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het alleen van belang dat u uw mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de bezorgkosten (uitgezonderd de extra kosten die zijn gemaakt doordat u een andere wijze van bezorging hebt gekozen als de door ons geboden meest voordelige standaardbezorging), onverwijld terug te betalen, en wel uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de mededeling dat u de overeenkomst hebt herroepen, hebben ontvangen. Voor deze restitutie gebruiken wij dezelfde betalingswijze die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke betaling, tenzij wij met u uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen; in geen geval worden vergoedingen voor deze restitutie aan u in rekening gebracht. Wij kunnen restitutie weigeren totdat wij hetzij de waren hebben retour ontvangen, hetzij het bewijs van u hebben ontvangen, dat u de waren hebt teruggestuurd.

U bent verplicht  de waren zonder uitstel, en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen volgend op de dag waarop u de herroeping van deze overeenkomst aan ons communiceert, aan ons retour te zenden of te overhandigen. Voor de inachtneming van deze termijn is het voldoende dat u de waren voor afloop van deze termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugsturen van de waren. U bent alleen aansprakelijk voor een eventueel waardeverlies van de waren als dit verlies is terug te voeren op een behandeling van de waren die niet noodzakelijk was om onderzoek te doen naar de toestand, de eigenschappen en de wijze van functioneren ervan.

Einde van de instructie inzake herroeping

 

(2) Voorbeeld-herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dan a.u.b. dit formulier in en zend het ons terug.)

Aan Hildener Landmetzgerei GmbH, Westring 21, 40721 Hilden, faxnummer: 0049 (0) 2103 3075496, e-mailadres: metzgermeister@beilerei.com:

Hiermede herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst inzake de aankoop van de volgende waren (*)/de levering van de volgende diensten (*)

-------------------------------------------------------------------

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

--.--.---- / --.--.----

(3) Uitsluiting van het herroepingsrecht

In de volgende gevallen kunt u een overeenkomst niet herroepen:

- overeenkomsten tot levering van waren die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum spoedig overschreden wordt,

- overeenkomsten tot levering van verzegelde waren, die om redenen verband houdende met de bescherming der gezondheid of met de hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave als de verzegeling na de levering is verwijderd.

Indien producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht wordt dit door de aanbieder aangegeven.  

§ 10 Klachtenregeling

De aanbieder beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbieder.

Bij de aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbieder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De klant dient de aanbieder in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

§ 11 Slotbepalingen

(1) Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht. De wettelijke voorschriften inzake de beperking van de keuze van het recht en de toepasbaarheid van dwingende (consumenten) voorschriften, met name die van het land waar de klant als consument zijn gewoonlijke domicilie heeft (te weten Nederland), blijven volledig geldig.

(2) De EU-commissie stelt op internet een platform beschikbaar voor online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform dient als eerste aanspreekpunt voor het buiten het gerecht om bijleggen van geschillen voortkomend uit online overeenkomsten tot koop of dienstverlening waarbij een consument is betrokken. De aanbieder maakt momenteel geen gebruik van alternatieve procedures voor het bijleggen van geschillen in de zin van de EU-richtlijn 2013/11 EU. Evenmin bestaat er voor aanbieder een verplichting om deel te nemen aan procedures voor het bijleggen van een geschil.

(3) Voor zover de klant een ondernemer is (zakelijke klant, een openbaar rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds), is de plaats van het gerecht voor alle geschillen met betrekking tot de contractuele relatie tussen de klant en de aanbieder het hoofdkantoor van de aanbieder.

(4) de aanbieder behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan zijn webshop, met name inzake zijn bestelprocedures, het opslaan of bewerken van gegevens conform de wettelijke voorschriften, met inbegrip van zijn algemene voorwaarden. Op de bestelling van de klant zijn echter steeds die wettelijke regelingen van toepassing waarvan de klant op het tijdstip van de verzending van zijn bestelling kennis heeft genomen door activering van de desbetreffende button, waardoor deze regelingen in de overeenkomst zijn inbegrepen.

(5) Als de overeenkomst op individuele onderdelen niet rechtsgeldig is, blijft ze toch bindend voor de overige onderdelen. In de plaats van de niet rechtsgeldige onderdelen treden dan, voor zover aanwezig, de wettelijke voorschriften. Mocht dit voor een contractpartij leiden tot onaanvaardbare onbillijkheid, dan is de overeenkomst als geheel ongeldig.

 

Aanvullende bepalingen voor ondernemers

Voor ondernemers gelden naast de bepalingen in de paragrafen 1 tot en met 11… aanvullend de navolgende paragrafen. Indien en voor zover de navolgende paragrafen strijdig zijn met de paragrafen 1 tot en met 11, , prevaleren de navolgende paragrafen.

 

§ 12 Vooruitbetaling

De ondernemer is – in afwijking van § 6 lid 2…  verplicht de aankoopprijs vooraf volledig te voldoen.

§ 13 Waarborg tegen aanmerkelijke tekortkomingen, Garantie

Voor de ondernemer geldt ten aanzien van de conformiteit – in afwijking van § 7… het volgende.

De aanbieder is aansprakelijk voor aanmerkelijke tekortkomingen volgens de hiervoor geldende wettelijke voorschriften, met name §§ 434. ff. BGB (het Duitse Burgerlijk Wetboek). Voor ondernemers is de garantietermijn voor door de aanbieder geleverde goederen 12 maanden.

(2) Ten aanzien van de door de aanbieder geleverde productenwaren geldt slechts dan een aanvullende garantie, als deze uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging van het desbetreffende artikel is genoemd.

§ 14 Aansprakelijkheid

(1) De aanbieder is onbeperkt aansprakelijk voor claims tot schadevergoeding van de klant als gevolg van aantasting van leven, lichaam of gezondheid alsmede voor overige schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de aanbieder, diens wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende vertegenwoordigers.

(2) De aanbieder is voorts aansprakelijk bij licht nalatige schending van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst (hoofdverplichtingen). Wezenlijke verplichtingen zijn verplichtingen die moeten worden nagekomen om het doel van de overeenkomst te bereiken (b.v. een levering waar niets aan mankeert). Bij schending van wezenlijke verplichtingen is de aanbieder alleen aansprakelijk voor typisch voor het contract zijnde, voorzienbare schade veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij het gaat om claims tot schadevergoeding uit hoofde van aantasting van leven, lichaam of gezondheid. De aanbieder is niet aansprakelijk voor licht nalatige schending van andere plichten dan die genoemd in bovenstaande zinnen.

(3) De voorschriften van de Duitse respectievelijk nederlandseNederlandse productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz) blijven onbeperkt geldig. Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid volgens lid (1) en lid (2) gelden niet voor gebreken bij overname van een garantie voor de kwaliteit van het product en bij opzettelijk verzwegen gebreken.

(4) Voor zover de aansprakelijkheid van de aanbieder is uitgesloten of beperkt door bovenstaande lid (1) en lid (2), geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers, als tegen hen rechtstreeks claims worden ingediend.