Gegevensbescherming

Regelingen voor de gegevensbescherming

van

Hildener Landmetzgerei GmbH

Westring 21

40721 Hilden

vertegenwoordigd door de bedrijfsleider Christian Henke aldaar

(hierna "de aanbieder" genoemd)

ten behoeve van de gebruikers.

Met onderstaande verklaring informeren wij u over de wijze, de omvang en de doelstellingen van het verzamelen, bewerken en benutten van data verband houdende met het bezoek van de website http://www.beilerei.com en de webpagina's en subpagina's daarvan (hierna alle aangeduid als 'website').

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn specifieke gegevens over de persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde dan wel identificeerbare natuurlijke persoon. Hiertoe behoren rechtstreeks op de persoon betrekking hebbende gegevens, zoals uw voor- en achternaam maar ook gegevens die er in combinatie met andere data toe kunnen leiden, dat u als natuurlijke persoon geïdentificeerd wordt, zoals b.v. uw telefoonnummer.

Doelstellingen van het verzamelen en verwerken van uw gegevens

De aanbieder is zich bewust van het vertrouwen dat u in hem stelt. De aanbieder ziet het dan ook als zijn verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat de aanbieder u weten, welke gegevens hij verzamelt als u zijn website gebruikt, waarom hij deze gegevens verzamelt en hoe hij hiermee uw gebruikservaring verbeterd. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de aanbieder. U dient zich ervan bewust te zijn dat de aanbieder niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

De aanbieder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar webshop en draagt zorg ervoor, dat de persoonlijke informatie die u de aanbieder verschaft vertrouwelijk wordt behandelt.

 

De aanbieder slaat uw persoonsgegevens op en verwerkt deze met inachtneming van de desbetreffende wet- en regelgeving voor het beschermen van data, in het bijzonder de Duitse Wet op Gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse Telecommunicatiewet (TMG) alsmede Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Nederlandse Telecommunicatiewet (TCW).

De aAanbieder exploiteert een webshop. Hij slaat de door u gecommuniceerde gegevens op en gebruikt ze om het gebruik van de website voor u te faciliteren. Als u via het bestelproces van de website of via een contactformulier gegevens aan de aanbieder verstrekt, slaat hij deze op en hij gebruikt deze

- om uw bestelling te verwerken, u te informeren over het verloop daarvan en af te wikkelen

- voor het versturen van de Newsletter als u de Newsletter van aanbieder hebt besteld,

- voor het maken van reclame voor de eigen producten of dienstverlening als hiervoor wettelijk toestemming is gegeven en

- om contact met u op te nemen voor andere doeleinden dan reclame.

 

Gebruik van gegevens bij bestellingen via de webshop

Als u een bestelling plaatst via de webshop, kunt u ervoor kiezen, de gegevens benodigd voor de bestelling slechts eenmalig op te geven, maar ook om een account aan te maken waarbij uw gegevens ten behoeve van latere aanschaf worden opgeslagen.

Als u een account aanmaakt, slaat aanbieder uw gegevens op ten behoeve van het nakomen van de overeenkomst, en hij verwijdert deze data uit zijn online shop resp. zijn bestelsystemen zodra hij niet meer rechtens verplicht is tot gegevensopslag. Dit verzamelen van data beperkt zich tot de gegevens die verplicht zijn voor het nakomen van de overeenkomst. Verder stuurt aanbieder uw adresgegevens eventueel door aan een bedrijf dat de verzending moet verzorgen, en eventueel ook uw betaalgegevens aan een dienstverlener die van u opdracht heeft gekregen tot het doen van betalingen.

Bij het aanmaken van een account via de knop "Nieuw account aanmaken" worden de aldaar door u ingevulde gegevens eveneens herroepbaar opgeslagen; u kunt het account op het klantgedeelte van de website altijd wijzigen of verwijderen.

Om onrechtmatige inbreuk op uw persoonsgegevens door derden te voorkomen, met name bancaire gegevens en data met betrekking tot betalingen, wordt het bestelproces versleuteld met de SSL-techniek (zie hieronder voor verdere verwijzingen).

Gebruik van data bij inschrijving voor de Newsletter

Als u zich aanmeldt voor de Newsletter, gebruikt de aanbieder het door u opgegeven e-mailadres voor de aldaar aangegeven eigen reclamedoeleinden, tot u zich afmeldt voor het toesturen van de Newsletter. De mogelijkheid om u aan te melden voor de Newsletter vindt u o.a. in het contactformulier van aanbieder. Afmelding is te allen tijde mogelijk. Om u af te melden voor de Newsletter kunt u aanbieder een e-mail sturen via info@beilerei.com of op andere wijze, bijvoorbeeld per brief of telefoon, contact met hem opnemen.

 

Gebruik van data voor reclamedoeleinden middels e-mail zonder dat inschrijving voor de Newsletter heeftplaatsgevonden

De aanbieder behoudt zich het recht voor, u voor reclamedoeleinden voor de verkoop van vleesproducten of soortgelijke producten uit het assortiment van de aanbieder per e-mail te contacteren. De aanbieder zal uw e-mail adres uitsluitend voor reclamedoeleinden gebruiken, als hij het adres in verband met een eerdere verkoop van (vlees)producten van u heeft ontvangen en u zich niet tegen het gebruik van het e-mail adres voor reclamedoeleinden heeft verweert. U kunt zich op elk moment tegen het gebruik van uw e-mail adres voor reclamedoeleinden verweren bijvoorbeeld door een e-mail aan de aanbieder te zenden of door gebruik te maken van een afbestel-link in de reclame e-mail. Hiervoor zullen geen andere kosten in rekening worden gebracht dan de doorgiftekosten overeenkomstig het basistarief.

Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden en het onderhouden van het contact

Voor reclamedoeleinden resp. het onderhouden van contact slaat de aanbieder uw gegevens op als u daarvoor toestemming hebt verleend of als er sprake is van een wettelijke toestemming voor het maken van reclame. Bovendien gebruikt de aanbieder uw gegevens in het kader van statistieken met betrekking tot het meten van het bereik van zijn website.

Bestandsgegevens bij invullen van het bestelformulier

De aanbieder verzamelt en gebruikt de volgende persoonsgegevens die voor het aangaan van een zakelijke relatie nodig zijn:

 

- aanspreektitel, voor- en achternaam (verplicht)

- adres (verplicht)

- voor ondernemingen: naam bedrijf

- voor ondernemingen: btw-nummer

- e-mailadres (verplicht)

- telefoonnummer,

- website

- eventueel ook: betaalinformatie van een dienstverlener voor betalingen.

bestandsgegevens bij aanmelding voor de Newsletter

Aanbieder verzamelt en gebruikt onderstaande persoonsgegevens:

- aanspreektitel, voor- en achternaam

- adres (verplicht)

- e-mailadres (verplicht)

 

Aanpassen/uitschrijven dienst newsletter
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden voor de newsletter.

Gebruiksgegevens

Aanbieder verzamelt en gebruikt de onderstaande persoonsgebonden gebruiksgegevens:

- naam van de bezochte website resp. de URL,

- datum en tijd van het bezoek,

- toegangsstatus / http-statuscode,

- omvang per keer van de overgebrachte data,

- website van waaruit deze website is aangeroepen,

- browsersoftware en softwareversie,

- besturingssysteem en de interface daarvan,

- IP-adres (met weglating van de laatste 3 cijfers)

- willekeurig gegenereerd sleutelgetal van de cookie resp. de sessie.

Cookies

Cookies zijn kleine hoeveelheden tekstuele gegevens die op uw computer worden opgeslagen. Cookies hebben altijd een geldigheidsduur, hetzij beperkt tot het einde van de sessie (zgn. sessie-cookies) hetzij langer (de zgn. permanente cookies). Deze permanente cookies zitten in uw computer en maken het de aanbieder of diens partners (bij zgn. third party cookies) mogelijk om uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen. U kunt uw browser zo instellen dat u over het opslaan van cookies wordt geïnformeerd waarbij u per geval kunt beslissen of u dat wilt, maar u kunt ook het plaatsen van cookies in zijn algemeenheid blokkeren. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van de website daardoor worden beperkt.

Gebruik van cookies door aanbieder

De aanbieder gebruikt cookies voor een aantrekkelijke vormgeving van de website voor de bezoeker, en om het gebruik van bepaalde functies te faciliteren. De cookies van de aanbieder worden na het einde van de browser-sessie gegarandeerd weer van uw harde schijf verwijderd.

Gebruik van cookies in het kader van Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysetool van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De informatie gegenereerd door de cookie inzake uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de VS, en aldaar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt echter uw IP-adres door Google van tevoren ingekort op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en aldaar ingekort.

In opdracht van de aanbieder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website samen te stellen en om overige diensten aan de beheerder van de website te leveren betrekking hebbende op het gebruik dat van de website en van internet wordt gemaakt. Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven IP-adres wordt niet door Google gecombineerd met andere data. U kunt het opslaan van de cookies blokkeren door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. Bovendien kunt u de registratie bij Google van de door de cookie gegenereerde data met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), alsmede het bewerken van deze data door Google, blokkeren door de browserplugin te downloaden en te installeren die te vinden is via onderstaande link [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. De aanbieder maakt gebruik van Google Analytics met de extensie gat._anonymizeIp();. Hierdoor wordt directe identificatie van personen via hun IP-adres uitgesloten.

Het gebruik van Google Analytics geschiedt in overeenstemming met de uitgangspunten die de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming met Google zijn overeengekomen. Informatie over deze derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Ierland, Fax: +353. (1. 436. 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht inz. gegevensbescherming:http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de verklaring m.b.t. de gegevensbescherming:http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Inzet HubSpot

De website maakt gebruik van HubSpot, een software van HubSpot Inc., 25 First St, 2nd Floor Cambridge, MA 02141 USA (“hierna “HubSpot”). HubSpot wordt ingezet voor Inbound-Marketing dat gefocusseerd is op het creëren van inhoud van hoge kwaliteit. De aanbieder zet HubSpot in om statistische gegevens uit te werken waarbij pseudoniemen gebruikt worden. Als u de website van de aanbieder bezoekt worden door HubSpot cookies geplaatst. Als u niet in de statistische gegevens van HubSpot wilt verschijnen kunt u dit gebruik verweren bijvoorbeeld door het installeren van cookies te verhinderen door een dergelijke afstelling van uw browser software. De HubSpot Privacy Policy vind u hier (http://legal.hubspot.com/privacy-policy).

Inzet van versleutelingstechnologieën

Bij de gegevensoverdracht tussen uw computer resp. mobiele telefoon en de server van de aanbieder maakt de aanbieder gebruik van het SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) gecombineerd met een 128 bit-versleuteling.

Deze techniek dient om uw gegevens te beschermen voor het uitlezen van de gegevens door onbevoegde derden, en biedt een zeer hoge mate van security. Dat uw gegevens versleuteld worden verzonden, kunt u zien aan de gesloten weergave van een sleutel- of het symbool van een slotje in de onderste statusbalk van uw browser.

Uw recht op informatie

U heeft het recht om kosteloos schriftelijke informatie op te vragen waarin staat vermeld, welke persoonsgegevens aanbieder met betrekking tot u heeft opgeslagen. Mocht u het na het verstrekken van deze informatie wenselijk achten correcties aan te brengen of gegevens te blokkeren, dan kunt u hierom verzoeken en wordt aan uw verzoek voldaan conform de wet en zonder uitstel. Bovendien kunt u er altijd voor zorgen dat uw gegevens worden gewist. Voor zover er bezwaren tegen het wissen zijn op grond van bewaarplicht uit hoofde van wetten of verdragen, worden de gegevens geblokkeerd conform § 35 lid 3 BDSG (de Duitse wet op de gegevensbescherming).

Indien u vragen heeft over de verzameling, verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens evenals voor rectificaties en het blokkeren of wissen van gegevens en eventueel ook bij herroeping van eerder verleende toestemming of bezwaren tegen een bepaald gegevensgebruik gelieve u contact op te nemen of via de eerder vermelde contactmogelijkheden of via de contactgegevens zoals vermeld in het colofon op onze website (www.beilerei.com/impressum).

 

--- Einde van de regelingen voor de gegevensbescherming ---