Herroepingsrecht

(1) Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen deze overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn voor herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde de waren in bezit hebt genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u aan ons (Hildener Landmetzgerei GmbH, Westring 21, 40721 Hilden, telefoonnummer: 0049 (0) 2103 307 496, faxnummer: 0049 (0) 2103 307 5496, e-mailadres: metzgermeister@beilerei.com) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (b.v. een per post verzonden brief, een telefax of een e-mail) uw beslissing kenbaar maken om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het alleen van belang dat u uw mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de bezorgkosten (uitgezonderd de extra kosten die zijn gemaakt doordat u een andere wijze van bezorging hebt gekozen als de door ons geboden meest voordelige standaardbezorging), onverwijld terug te betalen, en wel uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de mededeling dat u de overeenkomst hebt herroepen, hebben ontvangen. Voor deze restitutie gebruiken wij dezelfde betalingswijze die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke betaling, tenzij we met u uitdrukkelijk iets anders zijn overeengekomen; in geen geval worden u vergoedingen voor deze restitutie in rekening gebracht. Wij kunnen restitutie weigeren totdat wij hetzij de waren weer hebben teruggekregen, hetzij het bewijs hebben ontvangen dat u de waren hebt teruggestuurd.

U bent verplicht om de waren zonder uitstel, en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u de herroeping van deze overeenkomst aan ons communiceert, aan ons retour te zenden of te overhandigen. Voor de inachtneming van deze termijn is het voldoende dat u de waren voor afloop van deze termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugsturen van de waren. U bent alleen aansprakelijk voor een eventueel waardeverlies van de waren als dit verlies is terug te voeren op een behandeling van de waren die niet noodzakelijk was om onderzoek te doen naar de toestand, de eigenschappen en de wijze van functioneren ervan.

Einde van de instructie inzake herroeping

(2) Voorbeeld-herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dan a.u.b. dit formulier in en zend het ons terug.)

Aan Hildener Landmetzgerei GmbH, Westring 21, 40721 Hilden, faxnummer: 0049 (0) 2103 3075496, e-mailadres: metzgermeister@beilerei.com:

Hiermede herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst inzake de aankoop van de volgende waren (*)/de levering van de volgende diensten (*)

-------------------------------------------------------------------

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

--.--.---- / --.--.----

(3) Uitsluiting van het herroepingsrecht

In de volgende gevallen kunt u een overeenkomst niet herroepen:

- overeenkomsten tot levering van waren die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum spoedig overschreden wordt,

- overeenkomsten tot levering van verzegelde waren, die om redenen verband houdende met de bescherming der gezondheid of met de hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave als de verzegeling na de levering is verwijderd.